برنامه هاي راديو جوانان، از جمعه 16 جون تا تا پنجشنبه 22 جون 2017

1464-91

1566-46

1566-47

9‌1566-53 تا10‌صبح: گفتگو با ناصر چشم آذر
10‌ تا 11‌ صبح:صبح آدینه با احمد آزاد
11‌ تا 12‌ صبح: جاودانه های موزیک ایران با «مصطفی خاک نگار»
12‌ تا يك: پخش موسیقی خاورمیانه ای و ترکی استانبولی
1 تا2‌:گفتگو با دکتر جاهد
2تا 7‌: پخش موسیقی های مختلف
7 تا 8‌: با «مصطفی خاک نگار»
8‌تا 9‌: گفتگو با «مارتیک»
9‌ تا 10‌: گفتگو با ناصر چشم آذر
10‌تا 11‌: موسیقی بندری
11‌ تا 12‌:گفتگو با دکتر جاهد
12تا 9‌ صبح:موسيقي وتكرار بعضي برنامه ها

 

 

 

 

1566-48

پخش موسیقی های مختلف همراه با تکرار بعضی برنامه ها

1566-49

91566-54 تا10صبح:گفتگو با آرش سزاوار، ترانه سرا و آهنگساز
10 تا 11: قصه های عزیز نسین با صدای امیر همایونی
11 تا 12: موسیقی گیلکی و مازندرانی
12تا2‌: جهان در جوانان با دکتر بامبان
2‌ تا 7 شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7 تا 8 شب: گفتگو با منصور بی بیان
8‌ تا 9 شب:جهان در جوانان
9 تا 10 شب: گفتگو با پیام شایانی
10‌ تا 11‌: موسیقی بزمی
11 تا 12: گفتگو با مارتیک
12‌ تا ساعت 9‌ صبح: موسيقي و تكرار بعضي برنامه هاي درخواستي

 

1566-50

9‌ 1566-55تا 10‌ صبح: گفتگو با دکتر ندا مهربانی
10تا 11‌: گفتگو با «دکتر دانش فروغی»
11‌ تا 12‌: گذشته های شیرین جوانی با خاک نگار
12‌ تا يك: گفتگوی فرح شکوهی با لیسا دفتری
يك تا 2‌: «دنیای جاسوسان» با دکتر بامبان
2‌ تا 7‌ شب: موسيقي و تكرار برنامه هاي درخواستي
7‌ تا 8‌ شب:گفتگوی شکوهی و دفتری
8‌ تا 9‌ شب: دنیای جاسوسان با دکتر بامبان
9‌ تا 10‌: گفتگو با دکتر ندا مهربانی
10 تا 11: موسیقی بزمی
11 تا 12‌: با خاک نگار
12‌ تا 9‌ صبح: موسيقي وت

 

1566-51

9‌1566-56 تا10‌صبح: گفتگو با احمد مسعود
10‌ تا 11‌ صبح: «از هر دری، سخنی» با منصور هنری
11‌ تا 12‌: برنامه صبح جمعه رادیو قبل از انقلاب
12‌ تا 1: «خنیاگران» با سلمان محمدی
1 تا 2 شب: موسیقی اسپانیایی و فرانسوی
2‌ تا 7‌ شب: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها
7 تا 8 شب:از هر دری سخنی
8 تا 9 شب: قصه های عزیز نسین با صدای امیر همایونی
9 تا 10 شب: گفتگو با مازیار قویدل
10 تا11 شب:گفتگو با احمد مسعود
11 تا 12: «خنیاگران»

 

 

1566-52

9‌1566-58 تا 10‌صبح: گفتگو با شهرام صولتی
10‌تا 11‌:برنامه شما و رادیو سال 1343
11‌تا12‌: برنامه ای از «امیر»
12‌ تا يك: مروری بر آرشیو جوانان با «میترا محتشمی»
يك تا 2‌: «پشت صحنه»با «شیلا»
از ساعت 2‌ تا 7 عصر: پخش موسيقي
7‌ تا 8‌: گفتگو با رشید مرادی
8 تا 9: گفتگو با شهرام صولتی
9‌ تا 10‌: «پشت صحنه» با شیلا
10‌تا 11‌:با امیر
11 تا 12: مروری بر آرشیو جوانان
از 12‌ تا 9‌ صبح: پخش موسيقي و تكرار بعضي برنامه ها.