Enjoy the introductory programs from Javanan Radio. Stay tuned for the official first season which launches in the upcoming weeks featuring new shows, new interviews and new music. Click the above Javanan Radio photo to listen:

ليست برنامه هاي راديو جوانان

گروه جديد شهياد، موري وامير بدخش

1323-83

1323-87

اينروزها بدليل خواست مردم و توجه به گروه هاي موزيك،  سه چهره معروف موزيك، 1323-84 شهياد آهنگساز و خواننده امير بدخش آهنگساز و نوازنده چيره دست،  موري آهنگساز و نوازنده و خواننده دست به دست هم دادند و در تدارك يك گروه تازه موزيك هستند، تا با گروه كر دختران، تيم خود را 1323-86در عروسي ها،  مهماني ها بروي صحنه ببرند اين سه تن براي چنين برنامه هايي تدارك بسياري ديده و خوانندگان زن جوان راكه قادر به اجراي آهنگهاي انگليسي، عبري، عربي باشند1323-85 دعوت به همكاري كرده اند و مسلما مي‌توانند از پركارترين گروه هادر عروسي ها و جشن ها باشند.درباره جزئيات اين گروه ،  با آنها سخن خواهيم گفت.